AGRESIA ako dôležitá vývinová fáza u detí vo veku 2—3 rokov

Agresia ako súčasť vývinu dieťaťa

Agresia u detí vo veku 2 až 3 roky je často pre rodičov stresujúca. Môžete nám veriť, že i pre nás pedagógov. No je dôležité si uvedomiť, že v tomto období je agresívne správanie prirodzenou súčasťou detského vývinu. Deti sa nachádzajú vo fáze, kde objavujú svoje emócie a skúšajú možnosti ich vyjadrovania. Ešte nemajú úplne vyvinuté schopnosti na zvládanie frustrácie alebo komunikáciu svojich potrieb, čo často vedie k agresívnemu správaniu, ako je krik, údery, kopanie alebo kúsanie.

Prirodzene sa agresia a jej prejavy objavujú u detí vo veku 2 až 2 a pol roka a prirodzene odoznievajú do veku 5 rokov. Nazýva sa tiež adapívnou agresiou.

Vtedy sa deti učia sebaregulovať svoje emócie a impulzy. V škôlke toto budujeme v rámci programu rozvoja sociálnych zručností. Súvisí to aj so zatiaľ nedostatočne vyvinutou schopnosťou verbálne komunikovať. Keď deti rozvinú svoje verbálne zručnosti, začnú si zároveň budovať väčšiu hĺbku vzťahov a začína im záležať na ich obraze v spoločnosti. Aj vďaka tomu sa prirodzene začínajú fyzické agresívne prejavy redukovať a nahrádzajú ich tie verbálne (tie majú vlastný dôležitý význam napr. pre zvedomovanie vlastnej osobnosti a výnimočnosti). 

Prečo je to normálne?

Sebapoznanie a hranice:

Deti v tomto veku začínajú objavovať svoje vlastné hranice a testovať ich v interakcii s ostatnými. Údery, ťahanie, búchanie môžu byť prejavom ich pokusov zistiť, čo je a čo nie je prijateľné.

Emočné vyjadrenie:

Malé deti ešte len začínajú rozumieť a zvládať svoje emócie. Agresia môže byť jedným zo spôsobov, ako vyjadrujú frustráciu alebo nespokojnosť, pretože ešte nemajú dostatočné jazykové schopnosti na vyjadrenie toho, čo cítia. V skôlke spoločne s deťmi pomenovávame pocity, potreby, aby sme im pomohli zorientovať sa v tom čo cítia a potrebujú.

Sociálne učenie:

Keď sa deti oťukávajú a niekedy bijú, učia sa, ako sa správať v skupine. Tieto interakcie im pomáhajú pochopiť dôsledky svojich činov a rozvíjať empatiu.

Ako môžete doma konštruktívne pristupovať k agresii?

  1. Ukážte alternatívy: Pomôžte dieťaťu nájsť iné spôsoby, ako vyjadriť svoje emócie. Pracujte na rozširovaní slovnej zásoby dieťaťa, aby mohlo vyjadriť svoje pocity slovami namiesto fyzickej agresie. Napríklad, môžete povedať: „Vidím, že si teraz nahnevaný. Keď chceš do niečoho udrieť/zničiť, tak môžeš napríklad (potrhať obal od vajíčok, hodiť plyšovú hračku o stenu…)“
  2. Buďte vzorom: Deti sa učia pozorovaním. Ukážte im, ako zvládať hnev a frustráciu konštruktívne. Vysvetlite svoje pocity a ukážte, ako ich môžete vyjadriť bez agresie.
  3. Stanovte jasné hranice: Je dôležité, aby deti vedeli, čo je prijateľné a čo nie. Buďte konzistentní v tom, že agresívne správanie nie je vhodné. Vysvetlite, prečo je dôležité, aby neubližovali ostatným a ani sebe. Ukážte im, aké sú dôsledky ich činov.
  4. Venujte pozornosť príčinám: Pokúste sa identifikovať, čo vyvoláva agresiu. Ak dieťa často reaguje agresívne v určitých situáciách, snažte sa predchádzať týmto situáciám alebo ich riešiť tak, aby sa dieťa cítilo bezpečne a pochopené. Motivujte dieťa k verbálnemi prejavu, pracujte na slovnej zásobe a otvorenosti, pretože tým dáte dieťaťu nový nástroj na komunikáciu a istú formu kontroly.
  5. Trpezlivosť a pochopenie: Nezabudnite, že je to vývinová fáza, ktorá prejde! Trpezlivosť a láskavý prístup sú kľúčom k tomu, aby ste dieťaťu pomohli naučiť sa zvládať svoje emócie.

Aké sú bezpečné spôsoby vybitia agresie?

Fyzická aktivita:

Skákanie — pomáha uvoľniť nahromadenú energiu a frustráciu.

Napodobňovanie zvierat  hrajte sa na zvieratá, ako je skákanie ako žaba alebo chôdza ako medveď, čo umožňuje deťom vybiť energiu hravou formou. Ide o zábavnú formu vyjadrenia svojich emócií.

Búchanie do vankúšov alebo figurín na to určených — umožnite deťom búchať do vankúšov alebo mäkkých hračiek, čo im pomôže vybiť agresiu bez toho, aby niekomu ublížili. V škôlke máme nafukovacieho panáka určeného presne na vybitie hnevu. 

Použitie bezpečných predmetov:

Modelovanie — dajte deťom plastelínu alebo hlinu, s ktorou môžu pracovať a   formovať ju, čím si môžu bezpečne vybiť svoje emócie formou stláčania.

Bubny a tamburíny — nechajte deti hrať na detské hudobné nástroje, ako sú bubny alebo tamburíny. Búchanie do nich pomáha vybiť agresiu a zároveň podporuje hudobnú kreativitu.

Hra s mäkkými predmetmi — umožnite deťom hrať sa s mäkkými loptičkami alebo poduškami, do ktorých môžu búchať alebo ich hádzať.

Hračky na stláčanie a kúsanie

Hry s vodou a pieskom:

Striekanie vody — nechajte deti hrať sa s vodou, napríklad striekať vodu z malých fľašiek alebo sa hrať v malom bazéniku. Kontakt s vodou môže mať upokojujúci účinok a pomáha uvoľniť napätie. A teraz v lete je to naozaj ideálny spôsob.

Hry s pieskom — deti môžu kopať, stavať alebo sa len hrať s pieskom, čo im pomáha vybiť energiu a upokojiť sa. Piesok sám o sebe má terapeutické účinky 🙂

Agresia u malých detí je prirodzená a nevyhnutná súčasť ich vývinu.

Pomáha im pochopiť svoje hranice, učiť sa sociálne interakcie a vyjadrovať emócie. Našou úlohou ako pedagógov i rodičov je poskytovať im bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu učiť a rásť, a ukazovať im, ako zvládať svoje pocity konštruktívnym spôsobom.

To, že sú tieto prejavy normálne, však neznamená, že nevyžadujú externú reguláciu. Tento adaptívny prvok má svoje špeciálne využitie v ranom detstve, no neskôr sa už stáva škodlivým pre seba samého, ale aj okolie. Je dôležité, aby sme deťom pomáhali tieto prejavy korigovať do sociálne prijateľnej formy a učiť ich ako na to.