Podmienky prijímania detí do MŠ na rok 2023/2024

Zápis do materskej školy na školský rok 2023/2024

Riaditeľka súkromnej materskej školy Ďumbierska 3G, 83101 Bratislava oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávania do materskej školy na školský rok 2023/2024:

Termín podávania žiadostí: 2.5.2023 do 9.5.2023

Žiadosť je k dispozícii na webovej stránke materskej školy: https://littlebig.sk/wp-content/uploads/2023/03/ZIADOST-O-PRIJATIE.pdf , alebo v riaditeľni MŠ, Ďumbierska 3G, Bratislava

Spôsob podávania žiadostí:

Osobne (riaditeľňa MŠ)

Poštou, alebo kuriérom na adresu MŠ (adresa: Súkromná materská škola, Ďumbierska 3G, 83101 Bratislava)

E-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu a odoslaním na: riaditel@littlebig.sk

Podmienky prijatia:

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.

Prednostné prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie:

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.augusta, je predprimárne vzdelávanie povinné 2022.

Dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktoré pokračuje (po splnení všetkých náležitostí) v plnení si povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

Dieťa, ktoré je súrodencom už dochádzajúceho dieťaťa v MŠ.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie:

Spravidla od troch rokov veku dieťaťa.

Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak zapísané dieťa má zvládnuté kultúrno – hygienické návyky.

Pri záujme, ktorý by prekračoval kapacitu materskej školy, sa prednostne prijímajú:

Deti od troch rokov podľa dátumu narodenia (od najstaršieho k mladšiemu).

Deti vo veku od dvoch do troch rokov (podľa dátumu narodenia od najstaršieho k mladšiemu).

Žiadosť musí byť potvrdená pediatrom a podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.

Súkromná materská škola