Adaptácia dieťaťa pri nástupe do škôlky

Nástup dieťaťa do škôlky je významným míľnikom pre celú rodinu. Tento proces vyžaduje citlivý prístup nielen zo strany škôlky, ale aj rodičov. Je to obdobie zvládania obáv a vzájomnej dôvery.

Bezpečný priestor

Škôlka by mala byť pre dieťa bezpečným podnetným priestorom, kde je minimalizované riziko úrazov. Bezpečnosť zahŕňa nielen fyzickú, ale aj emocionálnu a sociálnu úroveň. Vytvárame preto prostredie, kde sa dieťa cíti chránené a pochopené.

Je to prvýkrát, keď sa môže dieťa prejaviť bez rodiča a v prítomnosti iných dospelých a detí. V škôlke dieťa rozvíja sociálne a emocionálne zručnosti.

Čo robíme na uľahčenie procesu adaptácie?

1. Informácie pre rodičov:

Rodičom radi poskytujeme informácie o rutine a aktivitách v škôlke, ako aj tipy, ako pripraviť dieťa na nástup do škôlky. V tomto období sme s rodičmi v úzkom kontakte a môžu sa nás opýtať na čokoľvek, môžu s nami zdieľať svoje obavy. K dispozícii je aj naša psychologička. Rodičia dostanú prihlasovací link do našej aplikácie a ešte pred nástupom sa môžu s dieťatkom rozprávať o škôlke, o dianí v triede, o pani učiteľke, o deťoch, o aktivitách na ktoré sa môže tešiť, atď.

2. Postupná adaptácia:

Každé dieťa je individuálne. Niekto sa zadaptuje veľmi rýchlo, niekto potrebuje viac času. Začíname s kratšími návštevami a postupne predlžujeme čas strávený v škôlke.

3. Vytvorenie bezpečného prostredia:

Snažíme sa zabezpečiť, aby škôlka bola vnímaná ako bezpečné a priateľské prostredie, kde sa dieťa cíti príjemne, kde zažije emocionálnu podporu a rešpektujúci prístup.

4. Individuálny prístup:

Všímame si jedinečné potreby každého dieťaťa a prispôsobujem prístup tak, aby vyhovoval jeho osobitostiam. Najmenšie deti, ktoré nemajú žiadnu predošlú skúsenosť so škôlkou, adaptujeme v malých kolektívoch. Máme pre tento účel vyhradené tri triedy, a to žltú, oranžovú a ružovú.

5. Komunikácia s rodičmi:

Udržiavame otvorenú komunikáciu s rodičmi o pokroku a potrebách ich dieťaťa.

6. Aktivity na podporu sociálnej integrácie:

Organizujeme hry a činnosti, ktoré podporujú sociálnu interakciu, spoluprácu medzi deťmi a vytváranie priateľstiev.  

7. Aktivity pre rodičov:

Pravidelne organizujeme pre rodičov interaktívne prednášky, workshopy. Pozývame rodičov na akcie, kde tvoria spoločne s deťmi.

8. Pravidelná rutina:

Deti potrebujú pre pocit bezpečia a zdravý vývoj konzistentnú a predvídateľnú rutinu, ktorá im pomôže orientovať sa v novom prostredí. Náš denný program je veľmi bohatý, ale deje sa v harmonograme, ktorý je stály.

9. Profesionálne školenia tímu:

Celý náš personál sa neustále vzdeláva v oblasti predprimárnej pedagogiky, psychológie, snoezelen, mindfulness technikách,…

Úspešná adaptácia dieťaťa v škôlke vyžaduje spoločné úsilie učiteliek, asistentiek, rodičov i samotného dieťaťa. A jej neoddeliteľnou súčasťou je vzájomná dôvera.