Praktické informácie

Na predprimárne vzdelávanie prijímame spravidla deti od 2 do 6 rokov veku.
Zákonní zástupcovia najskôr odovzdávajú vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa potvrdenú pediatrom. Pri nástupe predkladajú dotazník o dieťati a kópiu preukazu ZP. Dieťa môže byť prijaté aj v priebehu školského roka, do jednotlivých tried ich zaraďuje riaditeľ, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity.
Rodičia (zákonní zástupcovia) podpisujú Zmluvu o poskytnutí starostlivosti, ktorú uzatvárajú so zriaďovateľom. Viac infomácií sa dočítate v Príručke pre rodičov v sekcii dokumenty na stiahnutie.