Praktické informácie

Na predprimárne vzdelávanie prijímame spravidla deti od 2,5 do 6 rokov veku.

Zákonní zástupcovia spolu so záväznou prihláškou (žiadosť o prijatie dieťaťa), predkladajú aj dotazník o dieťati, potvrdenie o zdravotnom stave a kópiu preukazu ZP. Dieťa môže byť prijaté aj v priebehu školského roka, do jednotlivých tried ich zaraďuje riaditeľ, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity.

Rodičia (zákonní zástupcovia) podpisujú Zmluvu o poskytnutí starostlivosti, ktorú uzatvárajú so zriaďovateľom. Viac infomácií sa dočítate v Príručke pre rodičov v sekcii dokumenty na stiahnutie.