Sociálne a emocionálne zručnosti: Klúč k úspešnej budúcnosti

Asi každý rodič sa zamýšľa nad tým, ako bude vyzerať budúcnosť jeho dieťaťa, či bude šťastné, úspešné,… Priznám sa, že téma šťastného života ma prenasleduje už niekoľko rokov 🙂 Pátrala som, čo všetko sa za konceptom šťastia skrýva. Píšem konceptom, pretože šťastný život rozhodne nie je otázkou náhody.

Čo robí náš život naozaj hodnotným a plným? 

Podľa výskumov sa ukazuje, že základom ľudského šťastia sú kvalitné vzťahy. Konkrétne štúdia z Harvard University, ktorá trvala viac ako 75 rokov, ukázala, že najväčším prediktorom dlhodobého šťastia sú silné a zdravé vzťahy. Tohto faktu sme si u nás v škôlke vedomí, preto hravou formou budujeme silný základ sociálnych a emocionálnych zručností.

Pracovať na sociálnych a emocionálnych zručnostiach už od raného veku je nevyhnutné pre niekoľko dôvodov:

  1. Základ pre budúce vzťahy: deti, ktoré sa naučia základné sociálne zručnosti, ako je zdieľanie, počúvanie a vyjadrovanie emócií, si tieto zručnosti nesú so sebou do školského veku a ďalšieho života.
  2. Prevencia konfliktov: včasná intervencia môže pomôcť predchádzať alebo minimalizovať sociálne a emocionálne problémy, ktoré môžu viesť ku konfliktom a izolácii.
  3. Podpora akademického úspechu: deti, ktoré sa cítia sociálne a emocionálne pohodlne, majú tendenciu byť viac zapojené do učenia a dosahujú v budúcnosti lepšie akademické výsledky.

Ako to robíme, čo si všímame?

Dôležitosť pozorovania a paralelnej hry:

Sociálna interakcia začína pozorovaním a paralelnou hrou. Je to veľmi dôležité štádium sociálneho vývinu, lebo deti sa učia tým, že pozorujú a napodobňujú iných.

Rozpoznávanie a pochopenie vlastných emócii a emócii iných:

V predškolskom veku deti začínajú chápať aj perspektívu iných detí a my ich pri tomto procese podporujeme. V škôlke cielene budujeme emocionálnu inteligenciu, ktorá je tak dôležitá v sociálnych interakciách. Pomáhajú nám aj pravidelné mindfulness aktivity.

Deti motivujeme nielen k tomu, aby vedeli vyjadriť svoje pocity a potreby, ale aj k tomu aby vedeli počúvať druhých.

Organizovanie skupinových aktivít:

Robíme s deťmi aktivity, ktoré pomáhajú nadviazať vzájomné kontakty, kde môžu spolupracovať alebo sa spolu hrať.

Riešenie konfliktov:

Učíme deti, ako riešiť konflikty pokojným a konštruktívnym spôsobom.

Povzbudzovanie k pozitívnej interakcii:

Priateľstvá pomáhajú deťom vybudovať si zdravé sebavedomie. Môžeme ho podporiť pozitívnym feedbackom na ich pro-sociálne správanie. Podľa výskumov, priateľstvá v predškolskom veku vedia predpovedať celkové well-being, zdravie a šťastie u teenagerov a dospelých. Deti, ktoré majú lepšie sociálne a emocionálne zručnosti majú tendenciu mať silnejšie puto s kamarátmi a preto vyrastú v lepšie sociálne a emocionálne vybavených dospelých.

Program rozvoja sociálnych a emocionálnych zručností robíme v spolupráci s Veronikou Oršanskou, ktorá vyštudovala detskú psychológiu v Toronte a veľkú časť svojho výskumu venovala práve tejto oblasti.

Tešíme sa, že vám budeme postupne predstavovať jednotlivé body tohto programu.