Škôlka

21. storočia

Koncept rozvoja

Koncept našej škôlky stojí na princípoch integrálnej pedagogiky, ktorá vychádza z viacerých overených a efektívne fungujúcich metodík a výchovno-vzdelávacích programov, a to:

Rešpektujúci

prístup

Snoezelen

Pozitívna

psychológia

Dieťa v útlom veku si dokáže osvojiť akýkoľvek cudzí jazyk, učí sa ho s ľahkosťou svojho materinského. Z tohto dôvodu ponúkame program každodennej komunikácie v cudzích jazykoch.

Cieľom pobytu v prírode je predovšetkým formovanie detskej osobnosti cez budovanie vzťahu k prírode a prehlbovanie kontaktu s prírodou, pretože pobyt v lese prebúdza zmysly, zvyšuje imunitu, ukľudňuje, rozvíja fantáziu, empatiu a pokoru. Príroda a prostredie lesa sú významnou a neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a preto chceme zabezpečiť, aby deti v exteriéri trávili významnú zložku času stráveného v škôlke.

Rešpektujúci

prístup

Pri rešpektujúcom prístupe ide o komunikáciu založenú na dôvere, rovnocennosti, rešpekte a dôstojnosti. Podporuje vzájomný rešpekt medzi rodičmi (dospelými) a dieťaťom a uplatňuje sa informovanie, spätná väzba, možnosť voľby, akceptácia emócií dieťaťa či spoluúčasť pri riešení problémov. Ako prostriedok na vytváranie vnútornej motivácie slúži predovšetkým uznanie a ocenenie.

Predškolský vek je kritický pre rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností. V škôlke kladieme dôraz na to, aby si deti vybudovali zdravý sociálny a emocionálny základ vďaka ktorému budú vedieť formovať pozitívne a obohacujúce vzťahy, budú emocionálne vyrovnané, čo im umožní vzdelávanie a dosiahnutie ich plného potenciálu. Deti preto vedieme hravou formou k tomu, aby sa naučili rozoznávať a ovládať svoje emócie, pro-sociálnemu správaniu, trpezlivosti, a zdravému sebavedomiu.

Snoezelen

V našej škôlke máme terapeutickú miestnosť, ktorá nám prostredníctvom zmyslov pomáha komplexne rozvíjať osobnosť dieťaťa. Práve zmyslové zážitky stimulujú primárne zmysly bez potreby dodatočnej intelektuálnej aktivity. Takéto podnety a zážitky vytvárajú priestor pre relaxáciu, navodzujú pocit pohody, ale tiež aktivizujú, prebúdzajú záujem, odbúravajú strach a posilňujú v deťoch istotu a dôveru.

Využívame umelecko-terapeutické prístupy pri práci s deťmi. Konkrétne poznatky z arteterapie, dramatoterapie a muzikoterapie, ktoré podporujú rozvoj tvorivosti a kreativity, sebapoznania, sebavyjadrenia či vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov. Arteterapia pôsobí prostredníctvom výtvarných prostriedkov, muzikoterapia cez zvuky, tóny a hudbu a dramatoterapia cez dramatické umenie.

V rámci aplikácie princípov pozitívnej psychológie sa zameriavame na rozvoj konceptu „šťastné dieťa“, v rámci ktorého sa deti učia rozvíjať silné stránky svojej osobnosti, psychickú odolnosť, vďačnosť, pozitívne emócie a vytváranie pozitívnych sociálnych vzťahov či žitie vo „flow“. Koncept šťastné dieťa sa najefektívnejšie dosiahne so „šťastným učiteľom“. Našich pedagógov preto vedieme k tomu, aby pracovali podľa princípov pozitívnej psychológie, čo znamená že je pre nás prvoradé, aby sa deti cítili v škôlke šťastne, bezpečne a pokojne. Keď šťastný učiteľ vytvorí pozitívne prostredie u detí, deti sa vedia efektívne učiť a napredovať.

Mindfulness, čiže všímavosť je ustálenie vlastnej pozornosti na prítomný okamih. Ide o vedomé vnímanie svojich myšlienok, emócií, telesných pocitov a sveta okolo nás. V dnešnom rozbehanom svete je veľmi ťažké sa zastaviť a plne vnímať prítomný okamih, preto by sme v škôlke chceli deti naučiť ako to dokázať. V našej senzorickej miestnosti Snoezelen ako i v triedach s deťmi praktizujeme rôzne aktivity, ktoré ich privedú do prítomnosti, čím sa deti naučia lepšie vnímať svoje telo, emócie a myšlienky. Praktizovanie mindfulness v ranom veku dáva deťom krásny základ do života, vďaka ktorému sa môžu naučiť sebaovládaniu, pochopeniu a naplneniu. Umožníme tak deťom žiť spokojnejší a vyrovnanejší život.

6DA95ECD-834B-4D90-9D79-E33FA811E289

Sociálny

a emocionálny
rozvoj

EA6951B5-9BC1-48E2-B25A-E1DAEB86A08C

Arteterapia,
Dramatoterapia,
Muzikoterapia

F9F3DC1E-6408-4765-8D8A-E6398C8E56F8

Mindfulness

Pobyt v prírode

Cieľom pobytu v prírode je predovšetkým formovanie detskej osobnosti, prehlbovanie kontaktu s prírodou, pretože pobyt v lese prebúdza zmysly, zvyšuje imunitu, ukľudňuje, rozvíja fantáziu, empatiu a pokoru. 

 

Cez zažívanie zmien terénu /rovina, kopec, prameň vody, lúka, les, kry, mladé stromy, starý hustý les/, cez tréning hrubej motoriky /schopnosti kráčať, skočiť, balansovať, preliezť, vyšplhať sa, podliezť,…./ deti trojdimenzionálne uchopujú samé seba a budujú svoju obratnosť. 

 

Prostredníctvom hrových aktivít sa deti zoznamujú a učia, čo je súčasťou prírodného prostredia /zmeny ovzdušia, svetlo, prúdenie vzduchu, zrážky, rôzne rastliny, zvieratá, nerasty,…/ a vo výsledku sa cítia v prírode bezpečne, rozumejú jej, chápu jej dôležitosť a vedia ju tým pádom chrániť.


Príroda a prostredie lesa sú významnou a neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a preto chceme zabezpečiť, aby deti v exteriéri trávili významnú zložku času stráveného v škôlke.

Zažite atmosféru littleBIG na vlastné oči.

Kontakt

littlebig.sk

Kde nás nájdete

Napíšte nám