Podmienky prijímania detí do MŠ na rok 2024/2025

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025

Riaditeľka súkromnej materskej školy Ďumbierska 3G, 83101 Bratislava oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávania do materskej školy na školský rok 2023/2024:

Termín podávania žiadostí: 2.5.2024 do 10.5.2024

Žiadosť je k dispozícii na webovej stránke materskej školy: https://littlebig.sk/wp-content/uploads/2023/04/APPLICATION-FOR-THE-ADMISSION-.pdf, alebo v riaditeľni MŠ, Ďumbierska 3G, Bratislava

Spôsob podávania žiadostí:

 • Osobne (riaditeľňa MŠ)
 • Poštou, alebo kuriérom na adresu MŠ (adresa: Súkromná materská škola, Ďumbierska 3G, 83101 Bratislava)
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom  e-mailu a odoslaním na: riaditel@littlebig.sk

Podmienky prijatia:

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.

Prednostné prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie:

 • Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.augusta, je predprimárne vzdelávanie povinné
 • Dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktoré pokračuje (po splnení všetkých náležitostí) v plnení si povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ 
 • Dieťa, ktoré dovŕšilo štyri roky veku do 31.8.2024
 • Dieťa, ktoré je súrodencom do materskej školy už dochádzajúcich detí

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie:

 • Spravidla od troch rokoch veku dieťaťa
 • Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak zapísané dieťa má zvládnuté kultúrno- hygienické návyky. 

Pri záujme, ktorý by prekračoval kapacitu materskej školy, sa prednostne prijímajú:

 • Deti od troch rokov podľa dátumu narodenia (od najstaršieho k mladšiemu)
 • Deti vo veku od dvoch do troch rokov (podľa dátumu narodenia od najstaršieho k mladšiemu).

Žiadosť musí byť potvrdená pediatrom a podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.