strom
sova
kridlokridlo
kvety

Koncept našej škôlky stojí na princípoch integrálnej pedagogiky, ktorá vychádza z viacerých overených a efektívne fungujúcich metodík a výchovno-vzdelávacích programov, a to:

Multilinguálne vzdelávanie Dieťa v útlom veku si dokáže osvojiť akýkoľvek cudzí jazyk, učí sa ho s ľahkosťou svojho materinského. Z tohto dôvodu ponúkame program každodennej komunikácie v cudzích jazykoch.

Pobyt v prírode - Forest School Cieľom pobytu v prírode je predovšetkým formovanie detskej osobnosti cez budovanie vzťahu k prírode a prehlbovanie kontaktu s prírodou, pretože pobyt v lese prebúdza zmysly, zvyšuje imunitu, ukľudňuje, rozvíja fantáziu, empatiu a pokoru. Príroda a prostredie lesa sú významnou a neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a preto chceme zabezpečiť, aby deti v exteriéri trávili významnú zložku času stráveného v škôlke.

Rešpektujúci prístup Pri rešpektujúcom prístupe ide o komunikáciu založenú na dôvere, rovnocennosti, rešpekte a dôstojnosti. Podporuje vzájomný rešpekt medzi rodičmi (dospelými) a dieťaťom a uplatňuje sa informovanie, spätná väzba, možnosť voľby, akceptácia emócií dieťaťa či spoluúčasť pri riešení problémov. Ako prostriedok na vytváranie vnútornej motivácie slúži predovšetkým uznanie a ocenenie.

Vysoko efektívne učenie Je ucelenou pedagogickou sústavou, v ktorej sú jednotlivé prvky navzájom prepojené. Umožňuje učenie detí v bezpečnom a rešpektujúcom prostredí, kladie dôraz na dôležitosť celostného učenia v rámci komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa, spájanie poznatkov z rôznych oblastí ľudskej kultúry a prírodného prostredia.

Snoezelen V našej škôlke máme terapeutickú miestnosť, ktorá nám prostredníctvom zmyslov pomáha komplexne rozvíjať osobnosť dieťaťa. Práve zmyslové zážitky stimulujú primárne zmysly bez potreby dodatočnej intelektuálnej aktivity. Takéto podnety a zážitky vytvárajú priestor pre relaxáciu, navodzujú pocit pohody, ale tiež aktivizujú, prebúdzajú záujem, odbúravajú strach a posilňujú v deťoch istotu a dôveru.

Arteterapia, Dramatoterapia, Muzikoterapia Využívame umelecko-terapeutické prístupy pri práci s deťmi. Konkrétne poznatky z arteterapie, dramatoterapie a muzikoterapie, ktoré podporujú rozvoj tvorivosti a kreativity, sebapoznania, sebavyjadrenia či vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov. Arteterapia pôsobí prostredníctvom výtvarných prostriedkov, muzikoterapia cez zvuky, tóny a hudbu a dramatoterapia cez dramatické umenie.

Pozitívna psychológia V rámci aplikácie princípov pozitívnej psychológie sa zameriavame na rozvoj konceptu “šťastné dieťa”, v rámci ktorého sa deti učia rozvíjať silné stránky svojho charakteru, psychickú odolnosť, vďačnosť, pozitívne emócie a vytváranie pozitívnych sociálnych vzťahov či žitie vo “flow”.

 

facebook

nohanohajezko